Yhdistyksen säännöt

I luku - Yleisiä säännöksiä

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Hiihdonopettajat ry ja kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on lumiliikunnan edistäminen sekä hiihdonopettajien osaamisen kehittäminen.

Näissä säännöissä käytetään termiä hiihdonopettaja viittaamaan lajista ja koulutustasosta riippumatta hiihtokouluissa opetettavien lumilajien (alppihiihto, lumilautailu, telemark, maastohiihto, soveltava alppihiihto) opetustehtävissä toimiviin henkilöihin

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen, että yhdistykseen kuulumattomille koulutus- ja keskustelutelutilaisuuksia sekä niihin liittyviä tapahtumia kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja harjoittaa lumiliikuntaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

4 §

Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden samaan toiminta-alaan kuuluvien, kotimaassa tai ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa sekä siinä suhteessa joko liittyä näihin jäseniksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

II luku - Jäsenyys

5 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään yhdistyksen järjestämien tai hyväksymien hiihdonopettajakurssien suorittaneita tai yhdistyksen hyväksi erittäin huomattavasti toimineita henkilöitä.

6 §

Kunniajäseniksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jonka on hyväksynyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) an-netuista äänistä, kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperien toteuttamista.
Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

7 §

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voivat hakea 18 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Kannattajajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta, eikä kannattajajäseniä voida valita yhdistyksen hallitukseen.

8 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 §

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti taikka jättää noudattamatta yhdistyksen sääntöjen määräyksiä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä.

10 §

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannattajajäsenen, joka on yhteisö tai säätiö, jäsenmaksu on kaksi kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruinen.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus nimetä jäsen kantajäseneksi, jos jäsen on suorittanut säännölliset liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut yhdistyksen jäsenenä kaksikymmentä (20) vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena kymmenen (10) vuoden jäsenmaksut. Kantajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kantajäsenellä on täydet jäsenoikeudet.
Uusia kantajäseniä ei oteta pvm. 7.11.2020 jälkeen.

11 §

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

III luku - Kokoukset

12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet
 9. Valitaan mahdolliset yhdistyksen edustajat muihin yhteisöihin tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseksi.
 10. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13 §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen.

14 §

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai jäsenen niin erikseen halutessa kirjeillä. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla.

15 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

16 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kantajäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

17 §

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtaja ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden pöytäkirjan tarkastajiksi kutsuttua kokouksen osanottajaa tarkistettava ja oikeaksi todistettava. Hallituksen ja jaoston pöytäkirja tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

18 §

Yhdistyksen jäsen, joka ei yhdy yhdistyksen tekemään päätökseen, voi samassa kokouksessa, jossa päätös tehdään tai pöytäkirjaa tarkistettaessa esittää pöytäkirjaan otettavaksi eriävän mielipiteensä.

IV luku - Hallitus

19 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hal-litukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä, joista viimeksi mainituista on kaksi (2) tai kolme (3) vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla kolme (3) erovuoroista.

20 §

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloushoitajan sekä muut mahdolliset toimihenkilöt.

21 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Erimielisyydet ratkaistaan äänestyksellä.

V luku - Erinäisiä säännöksiä

22 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle.

23 §

Yhdistyksen tilikautena on 1.9.-31.8.

24 §

Tilintarkastajien ja / tai toiminnantarkastajien tulee ennen marraskuun 1. päivää antaa yhdistyksen hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

VI luku - Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkautuminen ja viitesäännös

25 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksin (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

26 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksin (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

27 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat lumiliikunnan koulutuksen edistämiseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

28 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.