Yhdistyksen säännöt

I luku - Yleisiä säännöksiä

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Hiihdonopettajat r.y. ja kotipaikka on Helsinki.
2 § Yhdistyksen tarkoitus on hiihdonopetuksen edistäminen ja opettajatason pätevyyden kehittäminen.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä jäsenilleen että yhdistykseen kuulumattomille. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja harjoittaa hiihtoon liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
4 § Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden samaan toiminta-alaan kuuluvien, kotimaassa tai ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa sekä siinä suhteessa joko liittyä näihin jäseniksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

II luku - Jäsenyys

5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan yhdistyksen järjestämien tai hyväksymien hiihdonopettajakurssien suorittaneita tai yhdistyksen hyväksi erit-täin huomattavasti toimineita hiihdonopettajia.
6 § Kunniajäseniksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jonka on hyväksynyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) an-netuista äänistä, kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperien toteuttamista.
Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet.
7 § Kannattaviksi jäseniksi voidaan kutsua henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Kannattajajäsenellä on kuitenkin oikeus ottaa osaa yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja kokouksissa keskusteluihin, mutta ei päätösten tekoon.
8 § Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä jätettyään sitä koskevan lainmukaisen ilmoituksen. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.
9 § Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti taikka jättää noudattamatta yhdistyksen sääntöjen määräyksiä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä.
10 § Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous vuosittain. Yhdistyksen hallituksella on oikeus nimetä jäsen kantajäseneksi, jos jäsen on suorittanut säännölliset liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut yhdistyksen jäsenenä kaksikymmentä (20) vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena kymmenen (10) vuoden jäsenmaksut.
Kantajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.
11 § Varsinaiset ja kannattavat jäsenet kutsuu yhdistyksen hallitus.

III luku - Kokoukset

12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1. esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus
  2. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  3. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
  4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  5. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruus
  6. hyväksytään hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet
  8. valitaan mahdolliset yhdistyksen edustajat muihin yhteisöihin tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseksi
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan ku-luvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä
  10. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
13 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen koko jä-senluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaa-tii, jolloin hallitus kutsuu sen viipymättä koolle. Ylimääräisen kokouksen kut-sussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen.
14 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koko-usta kiertokirjeellä. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen par-haaksi katsomalla tavalla.
15 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
16 § Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtaja ja sihteerin al-lekirjoitettava sekä kahden pöytäkirjan tarkastajiksi kutsuttua kokouksen osan-ottajaa tarkistettava ja oikeaksi todistettava.
Hallituksen ja jaoston pöytäkirja tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
17 § Yhdistyksen jäsen, joka ei yhdy yhdistyksen tekemään päätökseen, voi samassa kokouksessa, jossa päätös tehdään tai pöytäkirjaa tarkistettaessa esittää pöytäkirjaan otettavaksi eriävän mielipiteensä.

IV luku - Hallitus

18 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hal-litukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä, joista viimeksi mainituista on kaksi (2) tai kolme (3) vuosit-tain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla kolme (3) erovuo-roista.
19 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloushoitajan sekä muut mahdolliset toimihenkilöt.
20 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Erimielisyydet ratkaistaan äänestyksellä.

V luku - Erinäisiä säännöksiä

21 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle.
22 § Yhdistyksen tilikautena on toimintavuosi, joka alkaa 1. päivä syyskuuta. Tilinpäätös ja vuosikertomus on tehtävä ennen syyskuun 15. päivää ja annettava ti-lintarkastajille ennen lokakuun 1. päivää.
23 § Tilintarkastajien tulee ennen marraskuun 1. päivää antaa yhdistyksen hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

VI luku - Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkautuminen ja viitesäännös

24 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksin (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
25 § Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksin (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
26 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat alppihiihdon koulutuksen edistämiseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
27 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.